Oznam - pozastavenie platenia príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole

Autor: Miroslav Bros, 07.04.2020
MESTO RAJEC
 
oznamuje zákonným zástupcom detí, navštevujúcich
Materskú školu, Obrancov mieru 400/51, Rajec
a Materskú školu, Mudrochova 930/10, Rajec,
 
aby z dôvodu prerušenia prevádzky materských škôl
dočasne pozastavili platenie príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole
 
a to od 1. apríla 2020 až do odvolania.
 
Pomerná časť príspevkov zaplatených za mesiac marec
bude zákonným zástupcom detívyúčtovaná na konci školského roka.