Návrh dokumentov pre MsZ Rajec - 27.3.2020

Autor: Miroslav Bros, 27.03.2020
 

 Mesto Rajec zverejňuje Návrh záverečného účtu za rok 2019, podľa §-u 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, na verejnú diskusiu a vyjadrenia obyvateľov – aktualizácia použitia finančných prostriedkov z výsledku rozpočtového hospodárenia – tvorba rezervného fondu.
 Návrh Záverečného účtu Mesta Rajec a rozpočtové hospodárenie za rok 2019.
 Návrh zmeny rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec na rok 2020.
 Rozpočet Mesta Rajec na rok 2020.
ZVEREJNENIE ZÁMERU
prenechania majetku obce  do nájmu  z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovení § 9a  zákona č. 138/1991 Zb. v platnom znení o majetku obcí
 Mesto Rajec, Nám. SNP 2/2, 015 22 Rajec, IČO 00 321 575
podľa  § 9a  ods. 9/ písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  a v zmysle bodu 5. uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 12/2020 zo dňa 27.02.2020
zverejňuje  zámer prenechania  majetku mesta  do nájmu , a to :
nebytového priestoru č. 9-22 o  úžitkovej ploche 11,50 m2, pozostávajúceho  z jednej miestnosti so samostatným vstupom zo spoločnej chodby, oproti schodisku,  ktorý sa nachádza na 1. poschodí v budove súp. č. 200  (budova Polikliniky – staršia časť) na ul. Hollého evidovaného na liste vlastníctva č. 2410 pre k.ú. Rajec, kde pod B 14 je vedený ako vlastník Mesto Rajec v podiele 1/1.
 Dôvod hodný osobitného zreteľa je daný tým, že doterajší nájomca Mgr. Darina Hnidková – Klinická logopédia s r.o. užívala nebytový priestor do konca roku 2019, nájom bol ukončený na základe žiadosti nájomcu,  formou uzavretia  Dohody o ukončení platnosti Zmluvy o nájme NP č.2019/303 dňa 16.12.2019. V súčasnosti je nebytový priestor voľný, nevyužívaný. Jeho  prenechaním do nájmu spoločnosti  DENTAL PREVENT s r.o. Hollého 200, 015 01  Rajec, IČO : 46 735 305 sa prispeje k skvalitneniu poskytovania stomatologických služieb prevádzkovaných spoločnosťou, NP budú slúžiť na zabezpečenie prevádzky stomatologickej ambulancie.
...viac informácií - pdf súbor 
ZVEREJNENIE ZÁMERU
prevodu majetku obce  zámenou z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a ods. 8/ písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. v platnom znení o majetku obcí
 Mesto Rajec, Nám. SNP 2, 015 22 Rajec, IČO 00 321 575
podľa  § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle bodu 4. uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 14/2020 zo dňa 27.02.2020
 zverejňuje  zámer  zámeny pozemkov,
v rámci ktorej Mesto Rajec prevedie  pozemok KNC parcelné  číslo 935/3, druh  pozemku orná pôda o výmere 92 m2,  v katastrálnom území a obci Rajec, v celosti vo vlastníctve Mesta Rajec, evidovaný na LV č. 1500 pre k. ú. Rajec,    do vlastníctva  JUDr. Anne Kecerovej Veselej, nar. 02.09.1964, ako náhradný pozemok  zámenou za pozemok  KNC parcelné č. 939/1, druh pozemku orná pôda o výmere 135 m2,   v katastrálnom území Rajec,  ktorý je zastavaný stavbou verejnej komunikácie vo vlastníctve mesta ( časť chodníka na ul. Bystrická), v celosti vo vlastníctve JUDr. Anny Kecerovej  Veselej,  evidovaný na LV č. 1534 pre k. ú. Rajec,  podľa ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu  hodného osobitného zreteľa, ktorý je vymedzený ustanovením § 2 ods. 1 zákona č. 66/2009 Z.z. o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, podľa ktorého „obec, ktorá sa stala podľa osobitných predpisov ( zák. 138/1991 Zb.) vlastníkom stavby verejnej komunikácie prechodom z vlastníctva štátu bez majetkovoprávneho usporiadania vlastníctva k pozemkom, môže poskytnúť zámennou zmluvou vlastníkovi pozemku pod stavbou náhradný pozemok, ktorý je v jeho vlastníctve. Náhradný pozemok v primeranej výmere,  bonite a rovnakého druhu, ako bol pôvodne pozemok pred zastavaním, poskytne vlastník stavby v tom istom katastrálnom území.“