VZN Mesta Rajec - rok 2020

Autor: Miroslav Bros, 02.03.2020
Všeobecne záväzné nariadenia a uznesenia schválené na zasadnutiach Mestského zastupiteľstva v Rajci konané v roku 2020
Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2020 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rajec.pdf
Dodatok č. 2 k VZN č. 9/2019 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia.pdf
VZN č. 2/2020 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a škol. zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rajec.pdf
VZN č. 1 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za tieto služby v meste Rajec
UZN č. 24 - Dodatok č. 1 k VZN mesta Rajec č. 9/2019 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, zriadených na území mesta Rajec
VZN č. 3/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Rajec.pdf
VZN č. 4/2020 Trhový poriadok.pdf
VZN č. 5/2020 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole.pdf
VZN č. 6/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2021.pdf
VZN č. 7/2020 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia, zriadených na území mesta Rajec.pdf