Autor: Miroslav Bros, 07.05.2019
Návrh - Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Rajec na 2. polrok 2019.