Pozvánka - zasadnutie Komisie na ochranu verejného poriadku

Autor: Slavomir Kalma, 07.05.2019
Mestský úrad Rajec
Námestie SNP 2/2, 015 22  Rajec
 
Komisia na ochranu verejného poriadku pri MZ Rajec
PaedDr. Ján Mihalec – predseda KOVP
Ján Pekara, člen KOVP
JUDr. Bohuslav Gelatka, člen KOVP
Ing. Rastislav Ťažký, člen KOVP
Alena Uríková, zapisovateľka komisie
 
 
P o z v á n k a
 
            Predseda Komisie na ochranu verejného poriadku pri Mestskom zastupiteľstve Rajec Vás týmto pozýva na jej zasadnutie, ktoré sa uskutoční dňa
14. mája 2019 (utorok) o 16.00 h
v malej zasadačke MsÚ Rajec s nasledovným programom:
 
  1. Úvod, privítanie, členov komisie
  2. Prerokovanie žiadosti p. Jany Koledovej
  3. Prerokovanie návrhu Rokovacieho poriadku komisií pri MZ
  4. Záver
 
 
 
PaedDr. Ján Mihalec, v.r.
predseda Komisie na ochranu verejného poriadku
pri MZ Rajec