Sociálne služby v meste Rajec – ústavná starostlivosť

Autor: Slavomir Kalma, 06.03.2019
 
Sociálne služby v meste Rajec – ústavná starostlivosť
 
     Forma pomoci pri starostlivosti o odkázaného člena rodiny môže byť formou opatrovateľskej služby prostredníctvom profesionálnych opatrovateliek v domácom prostredí, alebo ak sa opatrovaný alebo rodina rozhodne pre ústavnú starostlivosť.
 
    K podaniu žiadosti do zariadenie pre seniorov je potrebné mať vydané „Rozhodnutie a posudok o odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov“, ktoré vydáva príslušná obec, alebo mesto, viazané na trvalý pobyt klienta. Podmienkou k podaniu žiadosti o umiestnenie klienta do ústavnej starostlivosti je stupeň odkázanosti najmenej IV, čo predstavuje stupeň náročnosti pri starostlivosti o klienta. Najvyšší stupeň odkázanosti pri posudzovaní odkázanosti na sociálnu službu je VI.
 
    Rozhodnutie musí mať vyznačenú právoplatnosť a potom môže klient, prípadne iný rodinný príslušník vyhľadať zariadenie, do ktorého by chcel nastúpiť. Vydané rozhodnutie je platné na celom území Slovenska a klient si môže podať žiadosť aj do viacerých zariadení súčasne. V súčasnosti je bežná prax, že sa ľudia pre zamestnanie odsťahujú z mesta, kde žijú ich rodičia. Práve preto je možnosť podať žiadosť o umiestnenie aj v iných mestách. Môžete sa ale stretnúť s tým, že mestá a obce, v ktorých sú zariadenia uprednostnia svojich občanov. Pokiaľ budete oficiálne evidovaný v poradovníku, nie je dôvod, aby ste neboli umiestnený do zariadenia. Každé zariadenie má svoje konkrétne podmienky, v súlade so zákonom č. 448/2008 o sociálnych službách, ktoré treba pred a pri nástupe dodržať. Určite sú to aktuálne potvrdenia o bez infekčnosti prostredia a klienta, doklad o výške príjmu,..... a podobne.
 
    Je to už na každom jednotlivcovi, alebo rodine, ako sa rozhodnú, či využijú opatrovateľskú službu, prípadne ústavnú starostlivosť, t. z. celoročný pobyt v zariadení pre seniorov. 
 
 
Príspevok vypracovala. Mgr. E. Ondríková
 
 
Sociálna starostlivosť - hlavná sekcia  ...naspäť