Autor: Miroslav Bros, 17.09.2018
VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY
Zákazka postupom podľa §117 „zákazka s nízkou hodnotou“
v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov
Elektromobil pre mesto Rajec

1. Identifikácia zadávateľa:
Názov: Mesto Rajec
Sídlo: Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec
IČO: 00321575
DIČ: 2020637102
Telefón: 041/501 76 521
Kontaktná osoba: Ing. Ján Rybárik – primátor
e-mail: primator@rajec.sk
 
kontakt pre VO a zaslanie CP: Ing. Lívia Fojtíková, tel: 0917 475 700, fojtikova@eupc.sk
adresa: EUPC s.r.o., pobočka Žilina, Vysokoškolákov 41, 010 08 Žilina

2. Názov predmetu obstarávania
Elektromobil pre mesto Rajec

3. Slovník spoločného obstarávania CPV:
- 34110000-1 - Osobné automobily
- 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

4. Miesto dodania predmetu zákazky:
Sídlo verejného obstarávateľa – Mesto Rajec.

5. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah:
Obstaranie nového elektromobilu kategórie N1, ktorý bude využívať mesto Rajec pri výkone činností, a povinností v rámci verejného záujmu, ktoré mesto vykonáva v rámci svojej činnosti a v rámci činnosti spadajúcich inštitúcií. Financovanie 95 % Environmentálny fond a min.5 % vlastné zdroje mesta Rajec.

Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. Ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ výrobku, alebo výrobok konkrétneho výrobcu, verejný obstarávateľ umožní nahradiť takýto výrobok ekvivalentným výrobkom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný výrobok alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené technológie a zariadenia určené. Pri výrobkoch, príslušenstvách konkrétnej značky, uchádzač môže predložiť aj ekvivalenty inej značky v rovnakej alebo vyššej kvalite.

Elektromobil má byť nový v prvotriednej kvalite, musí spĺňať všetky zákonné a technické podmienky na premávku na pozemných komunikáciách v SR a v Európe. Technická spôsobilosť vozidiel sa požaduje podľa zákona NR SR č. 725/2004 Z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Podrobná špecifikácia a technické parametre sú uvedené v prílohe č. 2 tejto výzvy.

6. Cena
Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena na predmet zákazky bude vyjadrená v eurách.
Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení: navrhovaná zmluvná cena celkom bez DPH, sadzba DPH a výška DPH, navrhovaná zmluvná cena celkom vrátane DPH.
Cena musí zahŕňať všetky náklady uchádzača súvisiace s dodávkou predmetu zákazky.
Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je platcom DPH, upozorní.
Cenová ponuka bude predložená na samostatnom doklade – viď príloha č. 1 tejto výzvy na predloženie CP. Uchádzač doplní svoje identifikačné údaje a cenu.

7. Predpokladaná hodnota zákazky
31 300,00 EUR bez DPH / 37 560,00 EUR s DPH

8. Možnosť rozdelenia cenovej ponuky:
Cenovú ponuku nemožno rozdeliť.

9. Variantné riešenie:
Variantné riešenia sa nepripúšťajú.

10. Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky:
Najneskôr do 15.03.2019.

11. Jazyk:
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. Predmet zákazky bude zrealizovaný tiež v slovenskom jazyku.

12. Termín, miesto predloženia a lehota viazanosti cenových ponúk:
Ponuky treba predložiť najneskôr dňa 24.09.2018 e-mailom na e-mailovú adresu uvedenú v bode 1. tejto výzvy, poštou alebo osobne na adresu sídla uvedenú v tom istom bode tejto výzvy.
Ponuka v listinnej forme musí byť predložená v nepriehľadnej pevne uzatvorenej obálke s označením: „CP- elektromobil – neotvárať“. Lehota viazanosti ponúk: do 31.03.2019

13. Podmienky účasti uchádzačov:

13.1 Osobné postavenie
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a preukázať ich splnenie dokladmi podľa § 32 ods. 2 písm. e) alebo ekvivalentnými dokladmi v originálnom vyhotovení alebo ako fotokópiu tohto dokladu – doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať práce, alebo poskytovať službu ktoré sú predmetom tejto zákazky (Výpis z Obchodného registra SR, výpis zo Živnostenského registra SR a pod.) Uchádzač môže predložiť aj neoverenú kópiu dokladu. Originál alebo úradne overená kópia bude požadovaná iba od úspešného uchádzača, nie starší ako 3 mesiace.

13.2 Návrh na plnenie kritérií – vyplnená príloha č. 1 výzvy

13.3 Podpísaná kúpna zmluva - príloha č. 3 výzvy

14. Kritéria na hodnotenie ponúk:
Najnižšia celková cena v eur s DPH

15. Podmienky financovania:
Predmet zákazky sa bude financovať 95 % Environmentálny fond a min.5 % vlastné zdroje mesta Rajec.

16. Typ zmluvy:
Kúpna zmluva podľa § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov ako výsledok verejného obstarávania.

17. Doplňujúce informácie:
1) Lehota na oznámenie víťaznej ponuky: Verejný obstarávateľ oznámi úspešnému uchádzačovi v lehote do 3 pracovných dní od vyhodnotenia ponúk, že jeho ponuku prijíma, neúspešnému uchádzačovi oznámi v lehote, že jeho ponuku neprijal.
2) Verejný obstarávateľ určí víťazného uchádzača za podmienok: splnil všetky podmienky účasti a ponúkol najnižšiu cenu na predmet zákazky.
3) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo meniť podmienky obstarávania alebo obstarávanie zrušiť v prípade ak: - ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať požiadavkám stanovených v tejto výzve;
- sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo toto obstarávanie vyhlásené;
- ponuka uchádzačov bude vyššia ako predpokladaná cena obstarávania;
- nebude predložená ani jedna ponuka.
4) Uchádzači nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na tomto obstarávaní.
5) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky.

18. Obsah ponuky
Uchádzačom predložená ponuka musí obsahovať:

1) Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa bodu 13.1 tejto výzvy.
2) Vyplnený návrh zmluvy podľa Prílohy č. 3 tejto výzvy.

Do návrhu zmluvy uchádzač doplní:
- svoje identifikačné údaje
- do políčok vyznačených žltou farbou doplní hodnoty a požadované informácie
- podpis uchádzača alebo oprávnenej osoby konať za uchádzača.
3) Vyplnený návrh na plnenie kritérií – cenovú ponuku, podľa vzoru uvedeného v Prílohe č. 1 tejto výzvy.

V Rajci, dňa 17. 09. 2018


Ing. Ján Rybárik v.r.
primátor mesta
 
Prílohy: