Oznámenie o zámere nanovo vyhlásiť chránený strom "Lipa v Rajci" - verjná vyhláška

Autor: Miroslav Bros, 03.04.2018
OKRESNÝ ÚRAD ŽILINA
odbor starostlivosti o životné prostredie
oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia
Vysokoškolákov 8556/33B, 01008 Žilina

Naše číslo OU-ZA-OSZP3-2018/015905-002/Bre
Vybavuje/linka Ing. Brezániová 041/7335682
Žilina, dňa 15.03.2018

VEC: Oznámenie o zámere nanovo vyhlásiť chránený strom "Lipa v Rajci"

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, štátna správa ochrany prírody a krajiny ako príslušný orgán miestnej štátnej správy podľa § 2 a § 4 zákona Č. 180/2013 Z.z. o organizácií miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako príslušný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 5 zákona Č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa § 64 ods. 1 písm. d) zákona Č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") a § 68 písm. v) zákona, Vám ako vlastníkovi (nájomcovi, správcovi) dotknutého pozemku, podľa § 50 ods. 2 zákona oznamujeme zámer nanovo vyhlásiť ochranu chráneného stromu "Lipa v Rajci", k.ú. Rajec, lokalita - drevina sa nachádza na evanjelickom cintoríne v meste Rajec.

Súradnice polohy: N 49,08737885 E 18,6447102

Na Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia (ďalej len "okresný úrad") bolo dňa 02.03.2018 doručené podanie Štátnej ochrany prírody SR, Správy NP Malá Fatra Č. NPMF/61/18/2 zo dňa 28.02.2018, v ktorom je uvedené, že Ministerstvo životného prostredia SR požiadalo Štátnu ochranu prírody SR o komplexné revidovanie chránených stromov a následnú aktualizáciu stavu chránených stromov.

Podľa názoru MŽP SR riešiť každú zmenu, zrušenie alebo vyhlásenie chráneného stromu samostatným nariadením vlády by znamenalo neprimerane veľký počet právnych predpisov, týkajúcich sa len chránených stromov; vhodné riešenie bude vydanie jedného nariadenia vlády. Pripravovaným nariadením vlády sa zároveň nanovo vyhlásenia všetky chránené stromy a zrušia doterajšie vyhlasovacie predpisy, týkajúce sa vyhlásených chránených stromov. Preto MŽP SR navrhlo vypracovať projekty ochrany pre všetky chránené stromy, nielen pre nové.

Chránený strom Lipa v Rajci bol vyhlásený právnym predpisom Uznesenie pléna ONV č. 4/82 zo dňa 22.4.1982, VZV KÚ v Žiline, 5/1996, 17. 12. 1996.

Dôvod ochrany - ide o esteticky veľmi pôsobivého jedinca lipy veľkolistej . V danej lokalite má aj výrazný krajinotvorný, ako aj zdravotno-hygienický význam.

Lipa veľkolistá (Filia platyphyllos má obvod kmeňa 554 cm, odhadovaný vek dreviny je do 250 rokov, nachádza sa na pozemku p.č. KNC 1953 k.ú. Rajec.

Podľa podkladov zaslaných príslušnou odbornou organizáciou NP Malá Fatra, drevina je v dobrom zdravotnom stave. Vo výške cca 3m sa kmeň rozdeľuje na dve hrubé ramená. Koruna je široká a pravidelná, veľmi pekne tvarovaná. Strom vykazuje známky zanedbanej starostlivosti, čoho dôsledkom je výskyt suchých konárov v korune stromu.

Ochranné pásmo stromu sa navrhuje podľa § 49 ods. 6 zákona Č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. Je ním územie okolo chráneného stromu v plošnom priemete jeho koruny, ktorý je zväčšený o jeden a pol metra, najmenej však v okruhu 10 m od kmeňa stromu a platí v ňom primerane druhý stupeň ochrany.

Všetky náležitosti požadované v zmysle § 50 ods. 3 zákona sú uvedené v projekte ochrany chráneného stromu "Lipa v Rajci", vypracovarlý príslušnou odbornou organizáciou ŠOP SR NP Malá Fatra, a ktorý je zverejnený na internetovej stránke https://www.minv.sk/?ochrana_krajiny.

Podľa § 50 ods. 5 vlastník, správca a nájomca dotknutého pozemku, obec a dotknutý orgán štátnej správy má právo najneskôr do 30 dní od doručenia oznámenia zámeru alebo jeho verejného oznámenia podať k nemu písomné pripomienky orgánu ochrany prírody Okresnému úradu Žilina, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddeleniu ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina.

Podľa § 50 ods. 4 zákona je obec povinná do 15 dní od doručenia oznámenia zámeru informovať o ňom verejnosť vo svojom územnom obvode a umožniť nahliadnuť doň na obvyklom mieste, najmä na úradnej tabuli, najmenej po dobu 15 dní.

RNDr. Drahomíra Macášková
vedúca odboru
 
 

Oznámenie sa doručí:
Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske námestie 19, 01001 Žilina
Mesto Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 01 Rajec (pre vlastníka pozemku)
Mesto Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec( pre povinnosť obce oznámenia zámeru)

Na vedomie:
ŠOP SR, Správa NP Malá Fatra, Hrnčiarska 197, 013 03 Varín
Spis