Autor: Miroslav Bros, 12.12.2017
Oznam pre darcov krvi
 
Mesto Rajec vyzýva bezpríspevkových darcov krvi občanov mesta Rajec,
ktorí v roku 2017 boli odmenení Slovenským červeným krížom plaketou MUDr. Janského,
 
aby v termíne do 22.12.2017,
 
nahlásili túto skutočnosť na MsÚ Rajec, v kancelárií číslo dverí 20 alebo 9,
počas úradných hodín, alebo na e-mailovú adresu MsÚ Rajec.
 
Darca je povinný sa preukázať obdržanou plaketou. Prosíme darcov krvi o spoluprácu,
z dôvodu pripravovaného stretnutia na Radnici mesta Rajec.
 
Nakoľko, SČK v zmysle zákona číslo 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov,
neposkytol zoznam bezpríspevkových darcov krvi, Mesto Rajec si zvolilo túto formu
získania údajov o odmenených darcov.