Oznámenie - O zrušení trvalého pobytu - Anton Brezáni

Autor: Miroslav Bros, 26.05.2017
M E S T O   R A J E C
Mestský úrad, správne oddelenie
Nám. SNP 2/2, PSČ  015 22
Oznámenie - O zrušení trvalého pobytu
Ohlasovňa pobytu v Rajci,  na návrh  vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti podľa  § 7 odst.1 písm. f)  zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z. zrušila dňom 10.04.2017 trvalý pobyt
                                                     
- Anton Brezáni, nar. 13.08.1981
 
(meno a priezvisko, dátum narodenia občana, ktorému bol trvalý pobyt zrušený)
 
Miestom nového trvalého pobytu je mesto Rajec.
V Rajci dňa 10.04.2017
                                                                                             Jitka Uhláriková v.r.
                                                                                      podpis zamestnanca ohlasovne
                                                                                       a odtlačok pečiatky ohlasovne
 
Vyvesené na úradnej tabuli Mesta Rajec dňa 10.04.2017
Zvesené na úradnej tabuli Mesta Rajec dňa 24.04.2017