Oznámenie o uložení zásielky - Peter Skupeň

Autor: Miroslav Bros, 03.03.2017
MESTO RAJEC
Námestie SNP 2/2, PSČ  015 22
 
V Rajci 02.03.2017
Oznámenie o uložení zásielky
 
Mesto Rajec oznamuje občanovi Peter Skupeň,  trvale bytom Rajec, že na Mesto Rajec mu (jej) bola dňa 02.03.2017 doručená doporučená listová zásielka, ktorej odosielateľom je JUDr. Martin Rišan, súdny exekútor, so sídlom Pivovarská 1069, 010 01 Žilina.
Oznámenie o uložení zásielky si môže menovaný(á) prevziať na MsÚ Rajec v kancelárii č. 2 na  1. poschodí,
v pracovných dňoch od 8:00 – 11:00 hod. a od 12:00 – 15:00 hod. v stredu do 16.00 hod.
 
Toto oznámenie bude vyvesené na dobu 15 dní.
                                                                                                                     Ing. Ján Rybárik v.r.
                                                                                                                     primátor mesta
Potvrdenie o dobe vyvesenia:
Toto oznámenie bolo vyvesené na úradnej tabuli Mesta Rajec  02.03.2017 - 17.03.2017