Autor: Slavomir Kalma, 07.12.2016
OKRESNÝ ÚRAD ŽILINA
odbor starostlivosti o životné prostredie
oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia
Námestie M. R. Štefánika 1, 010 01 Žilina
 
č.j. OU-ZA-OSZP3-2016/001459-003/Hml;  V Žiline 28.11.2016
 
Rozhodnutie
 
Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ako príslušný orgán štátnej správy v zmysle zákona Č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 56 písm. b) zákona Č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon ElA") vydáva podľa § 7 ods. 5 zákona na základe oznámenia o strategickom dokumente "Územný plán obce - Ďurčiná - zmena a doplnok č. 1", ktoré predložil obstarávateľ': Obec Ďurčiná, Ďurčiná 77, 015 01 Rajec, IČO 557986 po ukončení zisťovacieho konania toto rozhodnutie:
 
Strategický dokument "Územný plán obce - Ďurčiná - zmena a doplnok č. 1", obstarávateľa: Obec Ďurčiná, Ďurčiná 77,01501 Rajec, IČO 557986
 
sa nebude posudzovať
 
podľa zákona ElA v platnom znení. Pre uvedenú činnosť je preto možné požiadať o povolenie podľa osobitných predpisov.
 
Celé znenie rozhodnutia v prílohe.