Oznámenie o uložení zásielky - Dominika Bliznáková

Autor: Miroslav Bros, 20.09.2016
MESTO RAJEC
Námestie SNP 2/2, PSČ  015 22
 
V Rajci 19.09.2016
Oznámenie o uložení zásielky
 
Mesto Rajec oznamuje občanovi Dominika Bliznáková,  trvale bytom Rajec, že na Mesto Rajec mu (jej) bola dňa 19.09.2016 doručená doporučená listová zásielka, ktorej odosielateľom je Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s., Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava.
Oznámenie o uložení zásielky si môže menovaný(á) prevziať na MsÚ Rajec v kancelárii č. 2 na  1. poschodí,
v pracovných dňoch od 8:00 – 11:00 hod. a od 12:00 – 15:00 hod. v stredu do 16.00 hod.
 
Toto oznámenie bude vyvesené na dobu 15 dní.
                                                                                                                     Ing. Ján Rybárik v.r.
                                                                                                                     primátor mesta
Potvrdenie o dobe vyvesenia:
Toto oznámenie bolo vyvesené na úradnej tabuli Mesta Rajec  19.09..2016 - 05.10.2016