Návrh VZN a dokumentov Mesta Rajec-23.08.2016

Autor: Miroslav Bros, 23.08.2016
Návrh Dodatok č. 2 Všeobecne záväzného nariadenia č. 9/2015 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku žiaka základnej umeleckej školy, dieťaťa materskej školy a dieťa školského zariadenia zriadených na území mesta Rajec.
 
Návrh Dodatok č. 2, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Rajec č. 01/2011 a ruší sa PRÍLOHA č. 3 (tlačivo žiadosti) k VZN o zvláštnom užívaní ciest, miestnych komunikácií a verejných priestranstiev.