Autor: Slavomir Kalma, 22.06.2016
Mesto Rajec
SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok
Námestie SNP 2/2 , 015 01 Rajec
 
č.j.01/1645/2016
dňa 22.6.2016
 
OZNÁMENIE O ZAČATÍ ÚZEMNÉHO KONANIA VEREJNOU VYHLÁŠKOU
A POZVANIE K ÚSTNEMU JEDNANIU

Meno (názov) a adresa žiadateľa :
MONDEZ s.r.o. Ing. Martin Ondrušek Námestie hrdinov 380/10 010 03 Žilina

Meno (názov) a adresa stavebníka :
Stredoslovenská energetika – distribúcia, a.s. Pri Rajčanke 2927/8 010 47 Žilina

podal dňa 25.5.2016 žiadosť o vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby na stavbu:
7991 – RAJEC – ul. Športová – zahustenie TS pri ihrisku v meste Rajec; ul. Športova, Jánošíkova, Hurbanova, 1. mája, Záhradnícka, Obrancov mieru k.ú. Rajec
na pozemkoch : líniová stavba
 
Stavba: Rekonštrukcia existujúcej transformačnej stanice. Členenie stavby : SO – 11 Vedenie VN – káblové SO - 14 Trafostanica 22/0,4kV – kiosková SO – 20 Vedenie NN – vzdušné SO – 21 Vedenia NN - káblové
 
Mesto Rajec, ako miestne a vecne príslušný stavebný úrad podľa zákona 416/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov a podľa §117 zákona 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a doplnkov posúdil žiadosť o vydanie územného rozhodnutia v zmysle §35 a §37 ods.1 stavebného zákona a v súlade s ust. §36 ods. 1, 4 stavebného zákona oznamuje začatie konania o umiestnení stavby všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom.
 
Zároveň nariaďuje na prerokovanie žiadosti:
ústne jednanie dňa 28. júla 2016 o 9 00 hodine
na Mestskom úrade v Rajci, malá zasadačka na 1.poschodí.
 
Účastníci konania môžu svoje námietky uplatniť najneskôr pri ústnom jednaní, inak k nim nebude prihliadnuté.V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány. Ak účastníci konania v určenej alebo predĺženej lehote /§36 ods. 3 stavebného zákona/ neoznámia svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasia.
 
Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na Oddelení výstavby a životného prostredia Mestského úradu v Rajci, stavebný úrad pred dňom ústneho jednania v stránkové dni a pri ústnom jednaní.
 
Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa §36 ods. 4 stavebného zákona. Toto oznámenie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Rajec.
 
Vybavuje : Ďurčanská, tel. 5076515
 
Projektová dokumentácia je k nahliadnutiu na web. stránke mesta Rajec
 

Ing. Ján Rybárik
primátor mesta Rajec
 

Doručí sa :
MONDEZ s.r.o., Ing. Martin Ondrušek, Nám. hrdinov 380, Žilina
SSE – D. a.s., Pri Rajčanke 2927/8, Žilina
MO SR, Agentúra správy majetku ČSA 7, Banská Bystrica
SVP š.p., Správa povodia stredného Váhu I č. 1/97, Nimnica
Krajský pamiatkový úrad, Mar. nám. 19, Žilina
Správa ciest ŽSK, M. Rárusa 104, Žilina
OR HaZZ, Nám. požiarnikov 1, Žilina
OÚ, odbor krízového riadenia, J. Kráľa 4, Žilina
OÚ ŽP, všetky odbory, M.R. Štefánika 1, Žilina
OÚ ŽP, odbor pozemkový a lesný, A. Kmeťa 17, Žilina
SEVAK a.s. Bôrická cesta 1960, Žilina
SPP – distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, Bratislava
Slovak Telekom a.s., Poštova 1, Žilina
Energotel a.s., J. Milca 756/44, Žilina
Orange Sl. a.s. Metodova 8, Bratislava
O2 Sl. s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava
UPC Sl. s.r.o., Na Závaží 857/7, Žilina
Mesto Rajec – verejná vyhláška
 
Príloha: