Oznámenie o uložení zásielky - Janka Řepová

Autor: Miroslav Bros, 31.03.2016
MESTO RAJEC
Námestie SNP 2/2, PSČ  015 22
 
V Rajci 29.03.2016
Oznámenie o uložení zásielky
 
Mesto Rajec oznamuje občanovi Janka Řepová,  trvale bytom Rajec, že na Mesto Rajec jej bola dňa 29.03.2016 doručená doporučená listová zásielka do vlastných rúk, ktorej odosielateľom je Mgr. Bernard Janík, súdny exekútor, so sídlom Daniela Dlabača 2/978, 010 01 Žilina.
Oznámenie o uložení zásielky si môže menovaná prevziať na MsÚ Rajec v kancelárii č. 2 na  1. poschodí,
v pracovných dňoch od 8:00 – 11:00 hod. a od 12:00 – 15:00 hod. v stredu do 16.00 hod.
 
Toto oznámenie bude vyvesené na dobu 15 dní.
                                                                                                                     Ing. Ján Rybárik v.r.
                                                                                                                     primátor mesta
Potvrdenie o dobe vyvesenia:
Toto oznámenie bolo vyvesené na úradnej tabuli Mesta Rajec od 29.03.2016 do 13.04.2016