Oznámenie o uložení zásielky - Libor Piala

Autor: Miroslav Bros, 26.01.2016
MESTO RAJEC
Námestie SNP 2/2, PSČ  015 22
 
V Rajci 19.01.2016
OZNÁMENIE
 
Mesto Rajec oznamuje občanovi Libor Piala,  trvale bytom Rajec, že na Mesto Rajec mu bola dňa 19.01.2016 doručená doporučená listová zásielka do vlastných rúk, ktorej odosielateľom je JUDr. Ján Siget, súdny exekútor, sp sídlom Antona Bernoláka 51, 010 01 Žilina.
Oznámenie o uložení zásielky si môže menovaný prevziať na MsÚ Rajec v kancelárii č. 2 na  1. poschodí,
v pracovných dňoch od 8:00 – 11:00 hod. a od 12:00 – 15:00 hod. v stredu do 16.00 hod.
 
Toto oznámenie bude vyvesené na dobu 15 dní.
                                                                                                                     Ing. Ján Rybárik v.r.
                                                                                                                     primátor mesta
Potvrdenie o dobe vyvesenia:
Toto oznámenie bolo vyvesené na úradnej tabuli Mesta Rajec od 19.01.2016 do 03.02.2016