Všeobecne záväzné nariadenia 2010

Autor: Miroslav Bros, 06.12.2011
VZN č. 1/2010 - O používaní iných výstrojných súčiastok príslušníkmi mestskej polície Rajec.
VZN č. 2/2010 - O vyhradení plôch na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií na území mesta Rajec počas volebnej kampane - Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky.
VZN č. 3/2010 - O spôsobe rozhodovania o opravnom prostriedku (odvolaní) proti rozhodnutiam riaditeľov škôl a školských zariadení pri výkone samosprávnych činností.
VZN č. 4/2010 - VZN ktorým sa ustanovujú podrobnosti o organizácii miestneho referenda.
VZN č. 5/2010 - O mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky pre školský rok 2010/2011 a o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zr. pôsobnosti mesta Rajec.
VZN č. 6/2010 - O vyhradení plôch na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií na území mesta Rajec počas volebnej kampane - Voľby do orgánov samosprávy obcí.
VZN č. 7/2010 - O dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2011.
VZN č. 8/2010 - O dani za ubytovanie na kalendárny rok 2011.
VZN č. 9/2010 - O dani za psa na kalendárny rok 2011.
VZN č.10/2010 - O dani za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje na kalendárny rok 2011.
VZN č.11/2010 - O dani za užívanie verejného priestranstva na kalendárny rok 2011.
VZN č.12/2010 - O miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2011.
VZN č.13/2010 - O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Rajec na rok 2011.