Oznámenie o uložení zásielky - Peter Murárik

Autor: Miroslav Bros, 08.06.2015
MESTO RAJEC
Námestie SNP 2/2, PSČ  015 22
 
V Rajci 02.06.2015
OZNÁMENIE
 
Mesto Rajec oznamuje občanovi Peter Murárik,  trvale bytom Rajec, že na Mesto Rajec mu bola dňa 02.06.2015 doručená doporučená listová zásielka do vlastných rúk, ktorej odosielateľom je JUDr. Jozef Rišan, súdny exekútor, so sídlom Pivovarská 1069, 010 01 Žilina.
Oznámenie o uložení zásielky si môže menovaný prevziať na MsÚ Rajec v kancelárii č. 2 na  1. poschodí,
v pracovných dňoch od 8:00 – 11:00 hod. a od 12:00 – 15:00 hod. v stredu do 16.00 hod.
 
Toto oznámenie bude vyvesené na dobu 15 dní.
                                                                                                                     Ing. Ján Rybárik v.r.
                                                                                                                     primátor mesta
Potvrdenie o dobe vyvesenia:
Toto oznámenie bolo vyvesené na úradnej tabuli Mesta Rajec od 02.06.2015 do 17.06.2015