Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Stanislav Golier

Autor: Miroslav Bros, 18.05.2015
MESTO RAJEC
Námestie SNP 2/2, PSČ  015 22
 
V Rajci 13.05.2015
OZNÁMENIE
 
Mesto Rajec oznamuje občanovi Stanislav Golier,  trvale bytom Rajec, že na Mesto Rajec mu bola dňa 13.05.2015 doručená doporučená listová zásielka, ktorej odosielateľom je Okresný súd Žilina, so sídlom P.O. Hviezdoslva 28, 010 59 Žilina.
Oznámenie o uložení zásielky si môže menovaná prevziať na MsÚ Rajec v kancelárii č. 2 na  1. poschodí,
v pracovných dňoch od 8:00 – 11:00 hod. a od 12:00 – 15:00 hod. v stredu do 16.00 hod.
 
Toto oznámenie bude vyvesené na dobu 15 dní.
                                                                                                                     Ing. Ján Rybárik v.r.
                                                                                                                     primátor mesta
Potvrdenie o dobe vyvesenia:
Toto oznámenie bolo vyvesené na úradnej tabuli Mesta Rajec od 13.05.2015 do 28.05.2015