Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Martin Balcer

Autor: Miroslav Bros, 06.05.2015
MESTO RAJEC
Námestie SNP 2/2, PSČ  015 22
 
V Rajci 04.05.2015
OZNÁMENIE
 
Mesto Rajec oznamuje občanovi Martin Balcer,  trvale bytom Rajec, že na Mesto Rajec mu bola dňa 04.05.2015 doručená listová zásielka, ktorej odosielateľom je  MV SR, so sídlom Pribinova 2, 812 72 Bratislava.
Oznámenie o uložení zásielky si môže menovaná prevziať na MsÚ Rajec v kancelárii č. 2 na  1. poschodí,
v pracovných dňoch od 8:00 – 11:00 hod. a od 12:00 – 15:00 hod. v stredu do 16.00 hod.
 
Toto oznámenie bude vyvesené na dobu 15 dní.
                                                                                                                     Ing. Ján Rybárik v.r.
                                                                                                                     primátor mesta
Potvrdenie o dobe vyvesenia:
Toto oznámenie bolo vyvesené na úradnej tabuli Mesta Rajec od04.05.2015 do 19.05.2015