Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Žaneta Guttenová

Autor: Miroslav Bros, 28.02.2015
MESTO RAJEC
Námestie SNP 2/2, PSČ  015 22
 
V Rajci 24.02.2015
OZNÁMENIE
 
Mesto Rajec oznamuje občanovi Žaneta Guttenová,  trvale bytom Rajec, že na Mesto Rajec jej bola dňa 24.02.2015 doručená doporučená listová zásielka, ktorej odosielateľom je Stredoslovenská energetika - Distribúcia, so sídlom Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina.
Oznámenie o uložení zásielky si môže menovaná prevziať na MsÚ Rajec v kancelárii č. 2 na  1. poschodí,
v pracovných dňoch od 8:00 – 11:00 hod. a od 12:00 – 15:00 hod. v stredu do 16.00 hod.
 
Toto oznámenie bude vyvesené na dobu 15 dní.
                                                                                                                     Ing. Ján Rybárik v.r.
                                                                                                                     primátor mesta
Potvrdenie o dobe vyvesenia:
Toto oznámenie bolo vyvesené na úradnej tabuli Mesta Rajec od 24.02.2015 do 11.03.2015