Autor: Miroslav Bros, 05.12.2011
1999 - Dodatok č. 1 k VZN č. 31/1998 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach mesta Rajec.
1999 - Zásady vybavovania sťažností fyzických a právnických osôb a postupu pri vybavovaní petícií v podmienkach samosprávy Mesta Rajec.
1999 - Organizačný poriadok Mestského úradu v Rajci.
1999 - Štatút mesta Rajec.
VZN č.32/1998 - Trhový poriadok pre trhovisko v Rajci na Nám. A Škrábika.
VZN č.31/1998 - Podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v Meste Rajec.
VZN č.26/1996 - Stanovenie obchodných podmienok prevodu bytov do vlastníctva nájomcov.
VZN č.25/1996 - Poskytnutie príspevkov právnickým a fyzickým osobám na území Mesta Rajec.
VZN č.24/1996 - Vykonanie hlasovania obyvateľov Mesta Rajec.
1995 - Dodatok č. 1 k VZN Mesta Rajec č. 20/1995 o správe a prevádzke cintorínov a domov smútku v Rajci.
1995 - Dodatok č. 2 k VZN Mesta Rajec č. 16/1995 o miestnych poplatkoch.
VZN č.20/1995 - Správa a prevádzka cintorínov a Domu smútku v Rajci.
VZN č.19/1995 - Požiarný poriadok Mesta Rajec.
VZN č.18/1995 - Vyhlásenie záväzných častí územného plánu sídelného útvaru Mesta Rajec.
VZN č.17/1995 - Nájom nebytových priestorov v Meste Rajec.
1994 - Dodatok č.3 k VZN 2/1991 o miestnych poplatkoch Mesta Rajec.
VZN č.11/1993 - Stanovenie podielu bytov pre zabezpečenie bývania pre sociálne slabšie vrstvy obyvateľov Mesta Rajec, v znení Dodatoku č. 1 k VZN č 11/1993 zo dňa 4.11.1993.
1992 - Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta zákonom č. 138/91 Zb. o majetku obcí - 8/92 Zb.
VZN č. 9/1992 - Odpredaj obytných domov patriacich do majetku Mesta Rajec.
VZN č. 4/1991 - Trhový poriadok Mesta v znení dodatkov UzN. č. 46/92 a UzN. č.67/92.
VZN č. 3/1991 - Podrobnosti o udržiavaní všeobecnej čistoty a ochrany zelene na území Mesta Rajec.
VZN č. 2/1991 - Miestne poplatky v znení dodatkov z r. 1992 a 1994.
VZN č. 1/1991 - Cenová regulácia nájomného z nebytových priestorov.