Oznámenie o uložení zásielky - Štefan Bielko

Autor: Miroslav Bros, 11.08.2014
MESTO RAJEC
Námestie SNP 2/2, PSČ  015 22
 
V Rajci 01.08.2014
OZNÁMENIE
 
Mesto Rajec oznamuje občanovi Štefan Bielko,  trvale bytom Rajec, že na Mesto Rajec mu bola dňa 01.08.2014 doručená doporučená listová zásielka  do vlastných rúk, ktorej odosielateľom je Mestský úrad Rajec, so sídlom Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec.
Oznámenie o uložení zásielky si môže menovaný prevziať na MsÚ Rajec v kancelárii č. 2 na  1. poschodí,
v pracovných dňoch od 8:00 – 11:00 hod. a od 12:00 – 15:00 hod. v stredu do 16.00 hod.
 
Toto oznámenie bude vyvesené na dobu 15 dní.
                                                                                                                     Ing. Ján Rybárik v.r.
                                                                                                                     primátor mesta
Potvrdenie o dobe vyvesenia:
Toto oznámenie bolo vyvesené na úradnej tabuli Mesta Rajec od 01.08.2014-16.08.2014