Návrh VZN a ekonomických dokumentov Mesta Rajec - 24.03.2014

Autor: Slavomir Kalma, 24.03.2014
Návrh Všeobecného záväzného nariadenia č. 2/2014 o vyhradení plôch na vylepovanie volebných plagátov na území mesta Rajec počas volebnej kampane – Voľby do Európskeho parlamentu
...viac informácií
 
Návrh Všeobecného záväzného nariadenie Mesta Rajec „TRHOVÝ PORIADOK“, upravujúci podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach, ktorých správcom je Mesto Rajec.
...viac informácií .
 
Návrh záverečného účtu Mesta Rajec za rok 2013
...viac informácií
 
Návrh Hodnotiacej správy k 31.12.2013
...viac informácií