VZN mesta Rajec - rok 2014

Autor: Miroslav Bros, 21.02.2014

Schválené Všeobecne záväzné nariadenia mesta Rajec a dodatky k všeobene záväzným nariadeniam

VZN č.1/2014 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe určenia a výške úhrad za tieto služby v Domove vďaky v zriaďovacej pôsobnosti mesta Rajec .
VZN č. 2/2014 o vyhradení plôch na vylepovanie volebných plagátov na území mesta Rajec počas volebnej kampane – Voľby do Európskeho parlamentu.
VZN č. 3/2014 - Trhový poriadok
VZN č. 4/2014 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky pre školský rok 2014/2015 a o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti...
VZN č. 5/2014 o vyhradení plôch na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií na území mesta Rajec počas volebnej kampane – Voľby do orgánov samosprávy obcí
VZN č. 6/2014 upravujúce nájom bytov v nájomných bytových domoch postavených s podporou štátu.
VZN č. 7/2014 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Mesta Rajec
VZN č. 8/2014 o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2015
VZN č. 9/2014 o dani za psa na kalendárny rok 2015
VZN č. 10/2014 o dani za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje na kalendárny rok 2015
VZN č. 11 /2014 o dani za užívanie verejného priestranstva na kalendárny rok 2015
VZN č.12/2014 o dani za ubytovanie na kalendárny rok 2015
VZN č. 13/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2015
VZN č. 14/2014 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku žiaka základnej umeleckej školy, dieťaťa materskej školy a dieťa školského zariadenia zriadených na území mesta Rajec
UZN č. 6/2014 - Dodatok č. 1 k VZN Mesta Rajec č. 10/2013 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku žiaka základnej umeleckej školy, dieťaťa materskej školy a dieťa školského zariadenia zriadených na území mesta Rajec.
UZN č. 8/2014 - Dodatok č. 1 k VZN Mesta Rajec č. 4/2012 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za tieto služby v Meste Rajec.
UZN č. 23/2014 - Dodatok č. 1 k Smernici č. 1/2013 zo dňa 24.5.2013 o určení cien, postupu a podmienok za dlhodobý nájom a krátkodobý nájom – poskytnutie nebytových priestorov, pozemkov a hnuteľného majetku v meste Rajec.
UZN č. 39/2014 - Dodatok č. 2 k Smernici o určení cien, postupu a podmienok za dlhodobý nájom a krátkodobý nájom – poskytnutie nebytových priestorov, pozemkov a hnuteľného majetku v meste Rajec č. 1/2013 zo dňa 24.5.2013
UZN č. 48/2014 - Dodatok č. 2 k VZN Mesta Rajec č. 2/2013 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky pre školský rok 2013/2014 a o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách ...
Smernica verejného obstarávateľa pre zákazky s predpokladanou hodnotou pod prahovými hodnotami pre podlimitné zákazky.
UZN č. 105/2014 - Dodatok č. 2 VZN č. 10/2013 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku žiaka základnej umeleckej školy, dieťaťa materskej školy a dieťa školského zariadenia zriadených na území mesta Rajec
UZN č. 106/2014 - Dodatok č. 1 k VZN Mesta Rajec č. 1/2013 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za tieto služby v Dennom stacionári Domova vďaky v Rajci
UZN č. 107/2014 - Dodatok č. 1 k VZN Mesta Rajec č. 1/2014 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe určenia a výške úhrad za tieto služby v Domove vďaky v zriaďovacej pôsobnosti mesta Rajec
UZN č. 108/2014 - Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami Mesta Rajec
UZN č. 110/2014 - Dodatok č. 1 k VZN Mesta Rajec č. 5/2012 o zákaze užívania alkoholických nápojov na vymedzených verejne prístupných miestach
UZN č.111/2014 - Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2014 - TRHOVÝ PORIADOK