Pri príležitosti vianočných sviatkov MsÚ v Rajci bude poskytovať vecnú dávku rodinám, ktoré sa ocitli v hmotnej núdzi.

Autor: Slavomir Kalma, 13.11.2013
zverejnené: 13.11.2013;
Oznam
Pri príležitosti vianočných sviatkov MsÚ v Rajci bude poskytovať vecnú dávku rodinám, ktoré sa ocitli v hmotnej núdzi.
Na vecnú dávku majú nárok rodiny, kde v spoločne posudzovaných osobách sa nachádzajú nezaopatrené deti.
Rodiny, ktoré prejavia záujem o vecnú dávku sa musia preukázať potvrdením z ÚPSVaR o poberaní dávky a príspevkov v hmotnej núdzi a občianskym preukazom s trvalým pobytom v meste Rajec v dňoch od 18.11. do 29.11.2013, v čase od 8.00 do 11.00 hod a od 12.00 do 14.00 hod. v stredu do 16.00 hod., v kancelárii č. 2 na 1. poschodí MsÚ Rajec.

                                                                                                            MsÚ Rajec, odd. správne