Oznámenie o doručení listovej zásielky - Peter Kocúr

Autor: Miroslav Bros, 07.08.2013
MESTO RAJEC
Námestie SNP 2/2, PSČ  015 22
 
V Rajci 07.08.2013
OZNÁMENIE
 
Mesto Rajec oznamuje občanovi Peter Kocúr,  trvale bytom Rajec, že na Mesto Rajec mu bola dňa 07.08.2013 doručená doporučená listová zásielka, doručenka do vlastných rúk, ktorej odosielateľom je Všeobecná zdravotná poisťovňa Žilina, a.s., P.O.  Hviezdoslavova 26, 010 01 Žilina.
Listovú zásielku si môže menovaný prevziať na MsÚ Rajec v kancelárii č. 2 na  1. poschodí,
v pracovných dňoch od 8:00 – 11:00 hod. a od 12:00 – 15:00 hod. v stredu do 16.00 hod.
 
Toto oznámenie bude vyvesené na dobu 15 dní.
                                                                                                                     Ing. Ján Rybárik v.r.
                                                                                                                     primátor mesta
Potvrdenie o dobe vyvesenia:
Toto oznámenie bolo vyvesené na úradnej tabuli Mesta Rajec od 07.08.2013 do 22.08.2013