Oznámenie o vypracovaní správy o hodnotení strategického dokumentu – „Program odpadového hospodárstva Žilinského kraja na roky 2011 – 2015“

Autor: Slavomir Kalma, 31.05.2013

O Z N A M

      Mesto Rajec, ako dotknutá obec, podľa § 10 ods. 3 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), oznamuje občanom, že bolo doručené na mesto Rajec Oznámenie o vypracovaní správy o hodnotení strategického dokumentu – „Program odpadového hospodárstva Žilinského kraja na roky 2011 – 2015“.
     Oznámenie je zverejnené na úradnej tabuli mesta a na internetovej stránke mesta: www.rajec.sk. Správa o hodnotení strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Žilinského kraja na roky 2011 – 2015“ je k dispozícii na príslušnom Obvodnom úrade životného prostredia v Žiline a na Mestskom úrade v Rajci. Do správy môžete nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie aj na MsÚ Rajec, oddelenie výstavby č.d. 6 v čase od 8.00 hod. do 15.00 hod. v pondelok až piatok.
      Strategický dokument je v súlade s ustanoveniami § 10 ods. 2 zákona zverejnený na stránke obstarávateľa http://www.za.ouzp.sk  a nawebovom sídle MŽP SR http://www.enviroportal.sk.
      Verejnosť môže doručiť písomné stanovisko do 21 dní odo dňa zverejnenia informácie o správe o hodnotení strategického dokumentu.
       Zároveň oznamujeme, že verejné prerokovanie Správy o hodnotení predmetného strategického dokumentu sa uskutoční dňa 20.06.2013 o 11.00 hod. na adrese: Obvodný úrad životného prostredia Žilina, Nám. M. R. Štefánika č. 1, zasadačka, 1. poschodie, č. 108.

V Rajci, dňa 30.05.2013
                                                                                                                   Ing. Peter Dubec
                                                                                                              referent oddelenia výstavby

na späť