Hospodárenie Mesta Rajec za rok 2012

Autor: Miroslav Bros, 29.05.2013
Dokumenty: Záverečný účet Mesta Rajec za rok 2012; Správa nezávislého auditora určená Mestskému zastupiteľstvu Mesta Rajec za rok 2012; Správa nezávislého audítora o Konsolidovanej účtovnej závierky určená pre Mestské zastupiteľstvo Mesta Rajec za rok 2012; Konsolidovaná výročná správa Mesta Rajec za rok 2012; Konsolodovaný výkaz ziskov a strát účtovnej jednotky verejnej správy k 31.12.2012; Konsolodovaná súvaha účtovnej jednotky verejnej správy k 31.12.2012; Príloha k Záverečnému účtu Mesta Rajec za rok 2012 - Hodnotiaca správa k 31.12.2012.