Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Pavol Pekarík

Autor: Slavomir Kalma, 28.04.2013
M E S T O   R A J E C
Mestský úrad, správne oddelenie
Nám. SNP 2/2, PSČ  015 22
Číslo: 1163/2013
Oznámenie - O zrušení trvalého pobytu
Ohlasovňa pobytu v Rajci,  na návrh  vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti podľa  § 7odst. (1) písm. f  zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z. zrušila dňom 25.04.2013 trvalý pobyt
                                                      Pavol Pekarík, nar. 12.09.1985
                      (meno a priezvisko, dátum narodenia občana, ktorému bol trvalý pobyt zrušený)
Miestom nového trvalého pobytu je mesto Rajec.
V Rajci dňa 25.04.2013
                                                                                             Ľubica Cesneková v.r.
                                                                                      podpis zamestnanca ohlasovne
                                                                                       a odtlačok pečiatky ohlasovne
Vyvesené na úradnej tabuli Mesta Rajec dňa 25.04.2013
Zvesené na úradnej tabuli Mesta Rajec dňa 11.05.2013