Autor: Slavomir Kalma, 10.03.2013

Termíny riadnych zasadnutí MZ pre rok 2013
23.5.2013 - 15.8.2013 - 24.10.2013 - 12.12.2013

Mestské zastupiteľstvo v Rajci na základe § 11 ods. 4 písm. k) zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení vydáva tento
Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Rajci   ...viac informácií