Upozornenie - Poplatok za znečisťovanie ovzdušia

Autor: Slavomir Kalma, 08.01.2013
zverejnené: 08.01.2013
Upozornenie poplatok za znečistenie ovzdušia.V zmysle zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov, je prevádzkovateľ (právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie) malého zdroja znečisťovania ovzdušia povinný oznámiť každoročne do 15. februára obci za každý zdroj znečisťovania ovzdušia spotrebu palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú a ďalšie údaje potrebné na zistenie množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý rok, najmä o druhu a kvalitatívnych ukazovateľoch palív a surovín, počte prevádzkových hodín malého zdroja znečisťovania ovzdušia a o druhu a účinnosti odlučovacích zariadení.  
Priznanie na rok 2013 sa podáva do 15. februára 2013 a v priznaní sa uvádzajú údaje za rok 2012.
Tlačivo na priznanie poplatku za znečisťovanie ovzdušia je v prílohe tohto upozornenia, alebo si ho môžete vyzdvihnúť na Mestskom úrade, I. poschodie, Oddelenie výstavby a životného prostredia č. dverí 6.
Informácie: Ing. Peter Dubec,  č.t. 041 - 5076512
Príloha - Tlačivo na priznanie poplatku za znečisťovanie ovzdušia    (typ súboru - pdf)