Autor: Miroslav Bros, 14.12.2012
Pozvánka - 17.12.2012
Primátor mesta Rajec. V zmysle § 13 ods. 4 Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 17. decembra 2012 o 16.30 h  v malej zasadačke Mestského úradu v Rajci. 
  Program:
 1. Personálne otázky
   
                                                                                                            Ing. Ján Rybárik v.r.
                                                                                                         primátor mesta Rajec