Autor: Miroslav Bros, 02.06.2012
Pozvánka - 06.06.2012
Primátor mesta Rajec. V zmysle § 13 ods. 4 Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 6. júna 2012 (streda) o 16.00 h  v malej zasadačke Mestského úradu v Rajci. 
 1. Kontrola plnenia uznesení.
 2. Návrh Dodatku č. 4 k VZN č. 2/2009 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za tieto služby v Meste Rajec.
 3. Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 4/2011 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky pre šk. rok 2011/2012 a o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rajec .
 4. Návrh dodatku č. 2 k VZN č. 3/2010 o spôsobe rozhodovania o opravnom prostriedku (odvolaní) proti rozhodnutiam riaditeľov škôl a školských zariadení pri výkone samosprávnych činností .
 5. Návrh VZN o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky pre školský rok 2012/2013 a o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rajec .
 6. Analýza možného spojenia materských škôl.
 7. Informácia o novom znení zákona o hazardných hrách.
 8. Kúpa a predaj nehnuteľností.
 9. Skládka odpadu Rajeckého regiónu – navýšenie príspevku na splácanie úveru.
10. Návrh zmeny rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec na rok 2012 rozpočtovým opatrením č. 12/2012. Odborné stanovisko hl. kontrolórky mesta k návrhu zmeny rozpočtu a programového rozpočtu mesta na rok 2012 – RO č. 12/2012.
11. Správa o výsledku uskutočnených kontrol hl. kontrolórky mesta.
12. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hl. kontrolórky mesta Rajec na 2. polrok 2012.
13. Interpelácie.
14. Diskusia.
15. Rôzne.
                                                                                                            Ing. Ján Rybárik v.r.
                                                                                                         primátor mesta Rajec