Autor: Miroslav Bros, 24.04.2012
Pozvánka - 26.04.2012
Primátor mesta Rajec. V zmysle § 13 ods. 4 Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 26. apríla 2012 o 16.00 h  v malej zasadačke Mestského úradu v Rajci. 
 1. Kontrola plnenia uznesení.
 2. Kúpa, predaj, prenájom nehnuteľného majetku.
 3. Rozbory hospodárenia  príspevkových a rozpočtových organizácií Mesta Rajec za rok 2011.
Odborné stanovisko hl. kontrolórky mesta k rozborom hospodárenia príspevkových a rozpočtových organizácií Mesta Rajec za rok 2011.
 4. Návrh dodatku č. 3 k VZN č. 2/2009 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za tieto služby v Meste Rajec.
 5. Analýza nákladov v DV za rok 2011 a návrh na znižovanie nákladov v roku 2012.
 6. Poriadok odmeňovania zamestnancov DV.
 7. Návrh Smernice o postupe a zaraďovaní prostriedkov zo štátneho rozpočtu, z Európskej únie, zo zahraničia poskytnutých na konkrétny účel, z rozpočtu iného subjektu verejnej správy a darov, ak darca určí účel daru do rozpočtu mesta.
 8. Oznámenie o zmene rozpočtu č. 2/2012 v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec – ZUŠ.
Oznámenie o zmene rozpočtu č. 3/2012 v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu a programového rozpočtu DV.
Oznámenie o zmene rozpočtu č. 4/2012 v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu a programového rozpočtu MsKS.
 9. Záverečné správy a návrh Záverečného účtu Mesta Rajec za rok 2011.
a) Inventarizácia k 31.12.2011 – správu UIK.
b) Správa o plnení rozpočtu a programového rozpočtu mesta za rok 2011.
c) Poznámky k 31.12.2011.
d) Návrh Záverečného účtu Mesta Rajec za rok 2011.
    Správa nezávislého audítora k Záverečnému účtu Mesta Rajec.
    Odborné stanovisko hl. kontrolórky mesta k Záverečnému účtu Mesta Rajec za rok 2011.
10. Použitie finančných darov - DV.
11. Návrh zmeny rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec na rok 2012 rozpočtovým opatrením č. 7/2012.
Odborné stanovisko hl. kontrolórky mesta k návrhu zmeny rozpočtu a programového rozpočtu mesta na rok 20
12 – RO č. 7/2012.
12. Návrh zmeny rozpočtu a programového rozpočtu MsKS Rajec na rok 2012 rozpočtovým opatrením č. 8/2012.
Odborné stanovisko hl. kontrolórky mesta k návrhu zmeny rozpočtu a programového rozpočtu MsKS na rok 2012 – RO č. 8/2012.
13. Návrh zmeny rozpočtu a programového rozpočtu DV na rok 2012 rozpočtovým opatrením č. 9/2012.
Odborné stanovisko hl. kontrolórky mesta k návrhu zmeny rozpočtu a programového rozpočtu DV na rok 2012 – RO č. 9/2012.
14. Opatrovateľská služba – zmena zákona.
15. Správa o výsledku uskutočnených kontrol hl. kontrolóra (marec – apríl 2012).
16. Interpelácie.
17. Diskusia.
18. Rôzne.
                                                                                                            Ing. Ján Rybárik v.r.
                                                                                                         primátor mesta Rajec