Návrh Dodatku č. 3 k VZN mesta Rajec č. 2/2009 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za tieto služby v meste Rajec

Autor: Miroslav Bros, 05.04.2012
zverejnené: 05.04.2012