Výzva na vykonanie voľby členov rady školy

zverejnené: 17.02.2012 
Výzva na vykonanie voľby členov rady školy
Mesto Rajec v zmysle § 25 ods. 5 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z.a § 1 ods. 2 a 3 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 Z.z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení vyhlasuje   v ý z v u
- na voľby členov do rady školy pri Základnej škole, Lipová 2, Rajec,
- na voľby členov rady školy pri Základnej umeleckej škole, 1. mája 412/1, Rajec,
- na voľby členov rady školy pri Materskej škole, Mudrochova 930/10, Rajec,
- na voľby členov rady školy pri Materskej škole, Obrancov mieru 400/51, Rajec.
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa