Pozvánka - 16.02.2012
Primátor mesta Rajec. V zmysle § 13 ods. 4 Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 16. februára 2012 o 16.00 h  v malej zasadačke Mestského úradu v Rajci. 
 1. Kontrola plnenia uznesení.
 2. Prenájom, kúpa a odpredaj nehnuteľností.
 3. Návrh VZN č. 1/2012 o vyhradení plôch na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií na území mesta Rajec počas volebnej kampane – voľby do NR SR.
 4. Delegovanie členov do rady škôl.
 5. Návrh dodatkov k zriaďovacím listinám rozpočtových a príspevkových organizácií.
 6. Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 12/2011 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a školských zariadení so sídlom na území mesta Rajec na rok 2012.
 7. Oznámenie o zmene rozpočtu č. 9  v  príjmovej a  výdavkovej časti rozpočtu a programového rozpočtu MsKS Rajec.
 8. Oznámenie o zmene rozpočtu č. 10 v  príjmovej a  výdavkovej časti rozpočtu a programového rozpočtu ZŠ Rajec.
 9. Oznámenie č. 1 o zmene rozpočtu č. 1 v  príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec a ZUŠ Rajec.
10.
Návrh zmeny rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec na rok 2012 rozpočtovým opatrením č. 2/2012.
Odborné stanovisko hl. kontrolórky mesta k návrhu zmeny rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec na rok 2012 rozpočtovým opatrením č. 2/2012.
11. Vyradenie majetku v hodnote nad 1000,- eur.
12. Žiadosť o poskytnutie príspevku DV na rok 2012.
13. Správa o kontrolnej činnosti hl. kontrolórky mesta za rok 2011.
14. Prerokovanie Správy Najvyššieho kontrolného úradu SR o výsledku kontroly implementácie programového rozpočtovania v rozpočtovom procese mesta Rajec.
15. Správa o výsledku uskutočnených kontrol hl. kontrolórky mesta
16. Interpelácie
17. Diskusia
18. Rôzne
                                                                                                            Ing. Ján Rybárik v.r.
                                                                                                         primátor mesta Rajec
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa