Zverejnenie zámeru prenechať majetok obce do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa

zverejnené: 26.01.2012 
Zverejnenie zámeru prenechať majetok obce do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a ods. 9/ písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. v platnom znení o majetku obcí .
Mesto Rajec, podľa § 9a, ods. 9, písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenechať majetok mesta do nájmu, a to:
- pozemok KNC parcelu číslo 1240 – záhrady o výmere 326 m2 nájomcom : Ján Cibulka a manželka Mária Cibulková (príloha č. 1.)
- nebytový priestor č. 9-13 (očná optika ) o výmere 14,20 m2 ktorý sa nachádza v budove č.s. 200 na ul. Hollého v Rajci (poliklinika) nájomcom : Marta Majtaniková – Optika visio, Bajzova 2417/15 Žilina, IČO 46446818 za účelom prevádzkovania očnej optiky (príloha č. 2.)
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa