Pozvánka - Zasadnutie Mestského zastupiteľstva Rajec dňa 13.4.2023

  PRIMÁTOR MESTA RAJEC

       V Rajci dňa 05. apríla 2023

 

POZVÁNKA

 

    V zmysle §13 ods. 4 písm. a) Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 13. apríla 2023 o 16.00 h vo veľkej zasadačke Mestského úradu Rajec.

Návrh programu:

  1. Otvorenie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice, schválenie programu
  1. Návrh VZN č. 4/2023 o určení výšky príspevku a spôsobe platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rajec
  2. Návrh VZN č. 5/2023 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole
  3. Doplnenie člena komisie a zapisovateľky komisie
  4. Schválenie rozhodnutia jediného spoločníka spoločnosti Technické služby mesta Rajec, s.r.o. o zmene obchodného mena

 

Mgr. Peter Hanus,

primátor mesta

Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa