Pozvánka - Zasadnutie Komisie výstavby a životného prostredia pri Mestskom zastupiteľstve v Rajci dňa 30.1.2023

Komisia výstavby a životného prostredia pri MZ v Rajci

 Podľa rozdeľovníka

Vybavuje: Bahledová

Tel: 0907/904 547

Email: ivana.bahledova@rajec.sk

V Rajci, 23.01.2023

POZVÁNKA

 

  Pozývame Vás na zasadnutie Komisie výstavby a životného prostredia pri MZ v Rajci, ktoré sa uskutoční dňa 30.01.2023 (pondelok) o 15,00 hod. so stretnutím v kancelárii č. 5 budovy MsÚ Rajec.

Program:

  1. Olejka Jozef - nájom nebytového priestoru č. 1.02.5 v budove Mestskej krytej tržnice v Rajci - pokračovanie v plnení uznesenia MZ
  2. LOGOPÉDIA - Rajec, s.r.o - zmena nájomcu nebytového priestoru č. 12 v budove Polikliniky súp. č. 200 - pokračovanie v plnení uznesenia MZ
  3. Bronček Miloš - žiadosť o zámenu pozemkov v k.ú. Rajec
  4. MUDr. Lenhart Pavol, Lenhartová Viera - predaj pozemku v k.ú. Rajec, parcela KNC č. 1133/3
  5. Kumančík Jakub - predaj pozemku v k.ú. Rajec, časť parcely KNC č. 914/3
  6. Rôzne

 

S pozdravom


Ing. Daša Blažeková, v.r. predseda komisie

Rozdeľovník:

Mgr. Róbert Augustín, Ján Pekara, Mgr. Michal Šupka, Ing. Juraj Jasenovec - členovia komisie

Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa