Pozvánka - Zasadnutie Finančnej komisie pri Mestskom zastupiteľstve Rajec dňa 30.1.2023

MESTO RAJEC

Ing. Peter Pekara, predseda FK, Radoslav Kadurík, člen FK, Martin Matejka, člen FK, Ing. Zuzana Žideková, člen FK, Ivana Zbýňovcová, zapisovateľka FK

   V Rajci, 20.01.2023

Pozvánka

 

            Predseda Finančnej komisie pri Mestskom zastupiteľstve Rajec Vás týmto pozýva na jej zasadnutie, ktoré sa uskutoční  30.01.2023 (pondelok) o 16.00 hod. v malej zasadačke MsÚ Rajec s nasledovným programom:  

 

  1. Rozpočtové opatrenia o zmene rozpočtu oznámením
  2. Predloženie ekonomicky oprávnených nákladov Domova vďaky na rok 2022
  3. Návrh výšky stravnej jednotky – stravného v Domove vďaky
  4. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Rajec
  5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. ....../2023 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy alebo dieťa a žiaka školského zariadenia
  6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Rajec č. ..../2023 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území Mesta Rajec
  7. Návrh na predaj akcií spoločnosti Prima banka Slovensko a.s.
  8. Návrh zmeny rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec na rok 2023 rozpočtovým opatrením č. 4
  9. Rôzne

    a) Olejka Jozef - nájom nebytového priestoru č. 1.02.5 v budove Mestskej krytej tržnice v Rajci – pokračovanie v plnení uznesenia MZ

    b) LOGOPÉDIA - Rajec, s.r.o - zmena nájomcu nebytového priestoru č. 12 v budove Polikliniky súp. č. 200 - pokračovanie v plnení uznesenia MZ

    c) Bronček Miloš - žiadosť o zámenu pozemkov v k.ú. Rajec

    d) MUDr. Lenhart Pavol, Lenhartová Viera – predaj pozemku v k.ú. Rajec, parcela KNC č. 1133/3

    e) Kumančík Jakub – predaj pozemku v k.ú. Rajec, časť parcely KNC č. 914/3

 

                                                                      Ing. Peter Pekara

                                                                             predseda Finančnej komisie pri MZ Rajec

 

Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa