Pozvánka - Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rajci konané dňa 15.12.2022

        PRIMÁTOR MESTA RAJEC

  V Rajci dňa 09. decembra 2022

 

POZVÁNKA

 

    V zmysle §13 ods. 4 písm. a) Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 15. decembra 2022 o 16.00 h vo veľkej zasadačke Mestského úradu Rajec.

Návrh programu:

1. Otvorenie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice, schválenie programu
2. Nájom pozemku v k.ú. Rajec, časť parcely KNC č. 2136/2
3. Zmena nájomcu nebytového priestoru č. 12 v budove Polikliniky súp. č. 200
4. Nájom nebytových priestorov č. 1.02.5, č. 1.02.6 a časť plochy otvorenej tržnice o výmere 9 m2 v budove Mestskej krytej tržnice v Rajci
5. KSR Kameňolomy SR, s.r.o. – zriadenie vecného bremena
6. Vlastníci BD Bystrická – zriadenie vecného bremena
7. Prenechanie nebytových priestorov v budove Mestskej krytej tržnice do nájmu formou verejnej obchodnej súťaže
8. Rozpočtové opatrenia o zmene rozpočtu oznámením
9. Návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 1/2022 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia
10. Návrh Dodatku č. 4 k VZN č. 3/2021 o určení výšky príspevku a spôsobe platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rajec
11. Návrh Dodatku č. 1 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Rajec
12. Návrh Dodatku č. 1 k Zásadám a financovaniu Zboru pre občianske záležitosti na vykonávanie obradov a slávností na území mesta Rajec
13. Návrh na predaj akcií emitenta Prima banka  Slovensko, a.s.
14. Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 13/2017 o označovaní ulíc a iných verejných  priestranstiev a číslovanie stavieb na území mesta Rajec
15. Návrh VZN č. 2/2022 o dani za užívanie verejného priestranstva
16. Návrh VZN č. 3/2022 o dani z nehnuteľnosti
17. Návrh VZN č. 4/2022 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach „TRHOVÝ PORIADOK“
18. Návrh VZN č. 5/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2023
19. Návrh rozpočtu a programového rozpočtu na rok 2023 Mesta Rajec
     Návrh rozpočtu a programového rozpočtu na roky 2023, 2024, 2025
     Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k návrhu viacročného rozpočtu mesta Rajec na roky 2023 – 2025 a k návrhu rozpočtu mesta na rok 2023
20. Odvolanie a delegovanie člena do Rady školy
21. Zmena členov dozornej rady Bineka
22.Prehľad plnenia uznesení
23. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2023
24. Správa o vykonanej kontrole č. 5/2022 a č. 6/2022
25.Interpelácie
26.Diskusia
27. Rôzne
 
Mgr. Peter   Hanus,
primátor mesta
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa