Pozvánka - Zasadnutie Finančnej komisie pri Mestskom zastupiteľstve v Rajci dňa 1.12.2022

MESTO RAJEC

 

Mgr. Michal Šupka, Ján Pekara, Radoslav Kadurík, Ing. Juraj Jasenovec, Mgr. Róbert Augustín, Ing. Peter Pekara, Mgr. Zuzana Poláčková, Ing. Daša Blažeková, Ján Kavec, Martin Matejka, Anna Poljačková, Bc. Marta Repková,  Ing. Zuzana Žideková

 

V Rajci, 25.11.2022

Pozvánka

 

            Predseda Finančnej komisie pri Mestskom zastupiteľstve Rajec Vás týmto pozýva na jej zasadnutie, ktoré sa uskutoční  01.12.2022 (štvrtok) o 16.00 hod. vo veľkej zasadačke MsÚ Rajec s nasledovným programom:  

  1. Rozpočtové opatrenia o zmene rozpočtu oznámením
  2. Prerokovanie :

  a) Dodatku č. 2 k VZN č. 1/2022 o výške finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole

  b) Dodatku č. 4 k VZN č. 3/2021 o určení výšky príspevku a spôsobe platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rajec

  c) Prerokovanie Dodatku č. 1 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Rajec

  d) Prerokovanie Dodatku k Zásadám a financovaniu Zboru pre občianske záležitosti na vykonávanie obradov a slávností na území mesta Rajec

  e) Prerokovanie ponuky na odkúpenie akcií Prima banky a.s.

  f) Dodatku č. 1 k VZN č. 13/2017 o označovaní ulíc a iných verejných  priestranstiev a číslovanie stavieb na území mesta Rajec

  g) VZN o dani za užívanie verejného priestranstva

  h) VZN o dani z nehnuteľnosti

  i) VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach „TRHOVÝ PORIADOK“

  j) VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2023

3. Návrh rozpočtu a programového rozpočtu na rok 2023 Mesta Rajec

    Návrh rozpočtu a programového rozpočtu na roky 2023, 2024, 2025

4. Rôzne

  a) Bronček Miloš – žiadosť o zámenu pozemkov v k.ú. Rajec – pokračovanie v plnení uznesenia MZ

  b) LOGOPÉDIA – Rajec, s.r.o - zmena nájomcu nebytového priestoru č. 12 v budove Polikliniky súp. č. 200

  c) Olejka Jozef - nájom nebytového priestoru č. 1.02.5 v budove Mestskej krytej tržnice v Rajci

  d) Švaňa Jozef s manželkou - nájom pozemku v k.ú. Rajec, časť parcely KNC č. 2136/2

  e) KSR Kameňolomy SR, s.r.o. – zriadenie vecného bremena

  f) Vlastníci BD Bystrická – zriadenie vecného bremena

  g) Prenechanie nebytových priestorov v budove Mestskej krytej tržnice do nájmu formou verejnej obchodnej súťaže

 

                                                                 JUDr. Bohuslav Gelatka v.r.

predseda Finančnej komisie pri MZ Rajec

Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa