Pozvánka - Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rajci konané dňa 22.9.2022

PRIMÁTOR MESTA RAJEC

V Rajci dňa 14. septembra 2022

 

POZVÁNKA

 

   V zmysle §13 ods. 4 písm. a) Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 22. septembra 2022 o 16.00 h vo veľkej zasadačke Mestského úradu Rajec.

Návrh programu:

 1. Otvorenie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice, schválenie programu
 2. Správy o výchovno-vzdelávacích činnostiach škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rajec za školský rok 2021/2022
 3. Zriadenie vecného bremena na pozemku v k.ú. Rajec, parcela KNE č. 7052
 4. Nájom pozemkov v k.ú. Rajec, parciel KNC č. 2150/11 a 2148/9
  Pokračovanie v plnení Uznesenia MZ č. 8/2022 zo dňa 24.02.2022
 5. Zriadenie vecného bremena na pozemku v k.ú. Rajec, parcela KNE č. 7052
 6. Zriadenie vecného bremena na pozemku v k.ú. Rajec, parcela KNC č. 2149/1 a 2762
 7. Predaj pozemku v k.ú. Rajec, parcela KNC č. 294/2
 8. Predaj časti pozemku v k.ú. Rajec, parcela KNC č. 703/4
 9. Návrh VZN č. 2/2022 o spôsobe a podmienkach prenechania nebytových priestorov Mestskej krytej tržnice do užívania tretím osobám
 10. Rozpočtové opatrenia o zmene rozpočtu oznámením
 11. Konsolidovaná účtovná závierka mesta Rajec k 31.12.2021
 12. Prerokovanie monitorovacej správy o plnení programového rozpočtu a výsledky hospodárenia Mesta Rajec za prvý polrok 2022
 13. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hl. kontrolórky mesta na II. polrok 2022
 14. Správa o vykonaných kontrolách č. 2/2022 a 4/2022
 15. Plnenie uznesení prijatých mestským zastupiteľstvom
 16. Interpelácie
 17. Diskusia
 18. Rôzne

 

Ing. Milan   Lipka

primátor mesta

Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa