Pozvánka - Zasadnutie Finančnej komisie pri Mestskom zastupiteľstve v Rajci dňa 13.6.2022

Finančná komisia pri Mestskom zastupiteľstve v Rajci

                                                                                                       

V Rajci, 06.06.2022

Pozvánka

 

            Predseda Finančnej komisie pri Mestskom zastupiteľstve Rajec Vás týmto pozýva na jej zasadnutie, ktoré sa uskutoční  13.06.2022 (pondelok) o 16.00 hod. v malej zasadačke MsÚ Rajec s nasledovným programom:  

  1. Rozpočtové opatrenia o zmene rozpočtu oznámením
  2. Zmena rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec rozpočtovým opatrením č. 20
  3. Návrh dodatku č. 3 k VZN 3/2021 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rajec
  4. Rôzne

 a) Rybárik – predaj pozemku v k.ú. Rajec, parcela KNE č. 7113 na Ul. Sama Chalúpku – pokračovanie v plnení uznesenia MZ

 b) Harantová Petra, Mgr. – nájom nebytového priestoru v budove Polikliniky s.č. 200 – pokračovanie v plnení uznesenia MZ

 c) Blažek Radomír, Ing. – zriadenie vecného bremena

 d) Vaník Milan – zriadenie vecného bremena

e) Kúpa pozemkov v k.ú. Rajec od Ministerstva vnútra SR

f) Bronček Miloš – žiadosť o zámenu pozemkov v k.ú. Rajec

g) Šamalík Ján, Mgr. – žiadosť o predaj pozemku v k.ú. Rajec

 

                                                                JUDr. Bohuslav Gelatka v.r.

      predseda Finančnej komisie pri MZ Rajec

Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa