Pozvánka - Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rajci konané dňa 30.5.2022

Primátor mesta Rajec

 

V Rajci dňa 23. mája 2022

 

  POZVÁNKA

 

    V zmysle §13 ods. 4 písm. a) Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 30. mája 2022 (pondelok) o 15.00 h vo veľkej zasadačke Mestského úradu Rajec.

Návrh programu:

  1. Otvorenie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice, schválenie programu
  2. Analýza dopravných vzťahov v meste Rajec

 

 

Ing. Milan Lipka,

      primátor mesta

Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa