zverejnené: 20.12.2011   
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky
 
 
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 347/2011 Z. z. vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a určil deň ich konania na sobotu 10. marca 2012.
 
Informácie pre voliča
- Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má každý občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň volieb dovŕšil 18 rokov veku.
- Volič je povinný po  príchode do volebnej miestnosti  preukázať svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu a voličského preukazu, ak mu bol na jeho vyžiadanie vydaný.
- Vo volebnej miestnosti dostane volič hlasovacie lístky a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky Mesta Rajec.
- Každý  volič sa musí  pred hlasovaním odobrať do  priestoru určeného na úpravu  hlasovacích  lístkov. Voličovi, ktorý sa neodobral do tohto priestoru, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.
- V priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič do obálky jeden hlasovací lístok.
- Na hlasovacom lístku, ktorý vloží volič do obálky, môže zakrúžkovaním poradového čísla najviac u štyroch kandidátov uvedených na hlasovacom lístku vyjadriť, ktorému z kandidátov dáva prednostný hlas.
- Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov iného voliča, aby podľa jeho pokynov upravil hlasovací lístok a vložil do obálky. Členovia okrskovej volebnej komisie nesmú voličom upravovať hlasovacie lístky.
- Za voliča, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže ju do nej na jeho požiadanie a v jeho prítomnosti vložiť iný volič, ale nie člen volebnej komisie.
- Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky.
 
Voľba poštou
Mimo územia Slovenskej republiky môže voliť prostredníctvom pošty:
- volič, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
- volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, v čase volieb sa zdržiava mimo územia SR a o voľbu prostredníctvom pošty požiada obec, v ktorej má trvalý pobyt.
 
Určenie volebných okrskov a volebných miestností
Volebný okrsok 01
  Lipová, Hollého (č. 1 - 49), Javorová, Smreková, Ružová, Jabloňová, Orgovánová
  Volebná miestnosť pre volebný okrsok 01: v budove Mestskej základnej školy, Lipová 2, Rajec
Volebný okrsok 02
  1.mája, Fučíkova, Hurbanova (č. 1 – 4, 6 – 11), Jánošíkova, Krivín, Moyzesova, Nádražná (č. 25 - 37), Obrancov mieru, S.Chalupku, Záhradnícka
  Volebná miestnosť pre volebný okrsok 02: v budove Materskej školy, Obrancov mieru 400/51, Rajec
Volebný okrsok 03
  Bystrická, Hollého (rod.domy č. 60 - 116), Hurbanova (č. 5), Kmeťova, Kollárova, Komenského, Kostolná, M.R.Štefánika, Nádražná (č. 1-23, 38-60), Námestie A.Škrábika, Námestie SNP, Partizánska (č. 1-10, 134 – 143), Sládkovičova, Vojtová, Zakamenica, Šafárikova, Športová, Švermova, Lúčna, Bielisko, Hviezdoslavova, Štúrova
  Volebná miestnosť pre volebný okrsok 03: v budove Mestského úradu, Námestie SNP 2/2, Rajec
Volebný okrsok 04
  Alexyho, Benkova, Frivaldského, Fullova, Haškova, Janka Kráľa, Jilemnického, Mudrochova, Nerudova, Partizánska (č.d. 11 – 133, 144), Plávkova, Pri Rajčanke, Slottova
  Volebná miestnosť pre volebný okrsok 04: v budove Materskej školy, Mudrochova 930/10, Rajec
Občania, ktorým bol zrušený trvalý pobyt podľa § 7 ods. 1 písm. d) až g) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky, a majú právo voliť (občania, ktorí v deň volieb dovŕšili 18 roku veku a majú trvalý pobyt v meste Rajec), podľa evidencie obyvateľov zapísaní v zozname voličov vo volebnom okrsku č. 3. Volebná miestnosť pre tento okrsok sa nachádza v budove Mestského úradu na Námestí SNP č. 2/2 v Rajci.
 
Vydávanie voličských preukazov
Volič, ktorý sa v deň volieb nebude zdržiavať v mieste svojho trvalého pobytu, teda nebude môcť voliť vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec o vydanie voličského preukazu.
Žiadosť o vydanie voličského preukazu podáva obci volič osobne alebo prostredníctvom ním splnomocnenej osoby.
Volič môže požiadať o vydanie voličského preukazu:
- najskôr 30 dní pred dňom volieb (t.j. 9. februára 2012)
- najneskôr 2 dni pred dňom volieb (t.j. 8. marca 2012)
v úradných hodinách Mestského úradu v Rajci na ohlasovni pobytu, č. dv. 2 (I. poschodie).
 
Dokumenty
 Informácie - Ministerstvo vnútra SR

 

Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa