Pozvánka - Zasadnutie Finančnej komisie pri Mestskom zastupiteľstve v Rajci dňa 19.4.2022

MESTO RAJEC

 

Finančná komisia pri Mestskom zastupiteľstve v Rajci:

JUDr. Bohuslav Gelatka, predseda FK, Mgr. Peter Hanus, člen FK, JUDr. Anna Kecerová Veselá, členka FK, Ing. Zuzana Žideková, členka FK, Daša Bajzíková, členka FK, Ing. Andrea Kubačáková, členka FK a Ivana Zbýňovcová, tajomníčka FK

                                                                                                        

V Rajci, 13.04.2022

Pozvánka

 

    Predseda Finančnej komisie pri Mestskom zastupiteľstve Rajec Vás týmto pozýva na jej zasadnutie, ktoré sa uskutoční  19.04.2022 (utorok) o 16.00 hod. vo veľkej zasadačke MsÚ Rajec s nasledovným programom: 

1. Rozpočtové opatrenia o zmene rozpočtu oznámením

2. Výsledok hospodárenia rozpočtovej organizácie Domov vďaky:

    a) účtovná závierka  a výročná správa k 31.12.2021

    b) predloženie správy nezávislého audítora  pre štatutárny orgán a zriaďovateľa rozpočtovej organizácie Domov vďaky za rok 2021

3. Výsledok hospodárenia rozpočtových organizácií ZŠ a ZUŠ

4. Záverečné správy a záverečný účet Mesta Rajec za rok 2021

    a) Inventarizácia k 31.12.2021 – správa UIK

    b) Správa o plnení rozpočtu a programového rozpočtu mesta za rok 2021

    c) Poznámky 31.12.2021

    d) Návrh záverečného účtu Mesta Rajec za rok 2021

    e) Správa nezávislého audítora pre štatutárny orgán a mestské zastupiteľstvo Mesta Rajec

5. Zmena rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec rozpočtovým opatrením č. 12

6. Prenechanie majetku do výpožičky TSMR s.r.o. “r.s.p.“

7. Rôzne

    a) Smieško Róbert – predaj pozemku v k.ú. Rajec, parcela KNC č. 1822/17 – pokračovanie v plnení uznesenia MZ

    b) Packeta Slovakia s.r.o. – nájom časti pozemku v k.ú. Rajec, parcely KNC č. 1101/1 – pokračovanie v plnení uznesenia MZ

    c) Predaj pozemku v k.ú. Rajec, časť parcely KNC č. 2136/2 – Uhliariková, Albert, Hulinko, Švaňa, Šutiaková, Bronček, Zruby Rajec, s.r.o.,

    d) Ponuky na odkúpenie spoluvlastníckeho podielu k nehnuteľnostiam, pozemky na Ul. Hollého

    e) Stráňaiová Vlasta – kúpa pozemkov v k.ú. Rajec, parcela KNE č. 3677/1 a č. 3699

    f) Rybárik – predaj pozemku v k.ú. Rajec, parcela KNE č. 7113 na Ul. Sama Chalúpku

    g) Harantová Petra, Mgr. – nájom nebytového priestoru v budove Polikliniky s.č. 200

    h) Košiare s.r.o., r.s.p. – nájom trvalo trávnatých plôch v k.ú. Rajec

    i) Predaj pódia – verejná obchodná súťaž

JUDr. Bohuslav Gelatka, v.r.

predseda Finančnej komisie pri MZ Rajec

Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa